Mój poradnik jak napisać CV

CV, innymi słowy Curriculum Vitae to główny dokument, potrzebny do ubiegania się o jakąkolwiek pracę. Jest on krótką formą przedstawiającą profil zawodowy aplikanta do pracy. CV wymagane jest zarówno opodal rekrutacji, która odbywa się drogą elektroniczną, jak i w sąsiedztwie bezpośredniej rozmowie kwalifikacją. To podstawowa wizytówka osoby ubiegającej się o etat i doskonała szansa na zademonstrowanie się z najlepszej strony potencjalnemu przyszłemu pracodawcy. Dlatego także, warto wiedzieć, jakim sposobem przygotowuje się taki dokument i na co zwrócić uwagę, by wywrzeć pozytywne złudzenie na osobie rekrutującej. Dobrze sporządzone CV będzie przepustką do kolejnych etapów rekrutacji.

Zanim przystąpisz do pisania CV…

Jako, że CV jest zasadniczym elementem każdej rekrutacji, koniecznie należy się przygotować do jego napisania. Po pierwsze trzeba pamiętać, że choćby jest to ustandaryzowany dokument, to jego zawartość powinna być w każdej sytuacji dostosowana do typu zatrudnienia, o jakie się ubiegamy. Oznacza to, że przed jego sporządzeniem, pomyśleć trzeba o dwóch rzeczach: o określeniu własnych najważniejszych atutów i doświadczenia zawodowego, a oprócz tego o tym, do kogo przesyłane jest CV.

W stosunku do pierwszej kwestii – zanim napisze się CV, trzeba pomyśleć o tym, jak prezentuje się nasza sylwetka zawodowa. Chodzi tutaj o uświadomienie sobie spersonalizowanych największych atutów na rzecz pracodawcy, słabości, szans, a dodatkowo zagrożeń zewnętrznych, związanych z daną karierą zawodową. Zebrać trzeba także pełne dotychczasowe zatrudnienie zawodowe, a oprócz tego wykształcenie – w CV potrzebne będą konkretne dane związane z nim.

CV pisane jest w każdej chwili do konkretnego odbiorcy i w ramach programów na dokładnie określone stanowisko. Powinno się zatem pamiętać o selekcji treści w taki sposób, żeby uwypuklić te bardzo ważne przy zatrudnieniu na posadę, na którą aplikujemy.

Świadomość tych dwóch kwestii podczas pisania CV to niezrównana wyjście do tego, ażeby stworzyć dokument aplikacyjny, który przemówi do przyszłego pracodawcy i da szansę na dostanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Zasadnicze dane, które muszą się wyszukać w CV

CV jest dokumentem ustandaryzowanym i choćby piszącemu je pozostawiona jest doza swobody w zakresie sposobu pokazu faktów, czy także formatowania, powinno ono zawierać określone dane. W każdym momencie powinno się w nim podać osobiste dane osobowe:

imię i nazwisko
adres zamieszkania – i korespondencji, jeśli jest inny,
numer telefonu oraz adres mailowy do kontaktu.

Podanie wieku, czy również stanu cywilnego jest opcjonalne. Dane te znaleźć się powinny na początku dokumentu – warto także do nich dołączyć zdjęcie.

Kolejną sekcją CV jest historia zatrudnienia – przyjęto zasadę prezentacji swojego doświadczenia zawodowego z zachowaniem zasady odwróconej chronologii – to jest od ostatniego miejsca pracy do pierwszego w karierze. To samo dotyczy historii tytułu zawodowego, która jest kolejną sekcją. Opcjonalne jest dodanie informacji o swoich zainteresowaniach i hobby, czy także znajomości języków obcych i dodatkowych umiejętnościach.

Właściwie każde CV, w zgodzie z aktualnym współcześnie prawem, powinno zawierać klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Sposób przekazu treści w CV

Poszczególne sekcje CV, a zatem: informacje osobowe, przebieg ścieżki do sukcesu zawodowej, przebieg edukacji, języki obce i inne kwalifikacji, a ponadto zainteresowania, muszą zostać przygotowane tak, żeby prezentowały pełną sylwetkę ubiegającego się o pracę. Zadbać trzeba o to, by dane były kompletne, a równocześnie dostosowane do typu stanowiska, o jakie się ubiegamy. A oto detale.

Informacje osobowe

Jeżeli chodzi o sekcję z danymi osobowymi, warto pamiętać, że podawanie stanu cywilnego, a oprócz tego wieku nie stanowi wymogu formalnego. Dlatego również, warto się zastanowić, czy dane te są konieczne i istotne obok przedstawianiu się przyszłemu pracodawcy – szczególnie gdy przechodzimy pierwszy etap rekrutacji, a więc wysyłamy dokumenty elektronicznie, czy też zostawiamy je w sekretariacie.

Historia zatrudnienia

To bezkonkurencyjna sekcja każdego CV – pokazująca doświadczenie zawodowe kandydata na dane stanowisko. Dlatego również, warto być tutaj dokładnym. Rekruterzy zalecają zapis tej historii w odwróconej kolejności chronologicznej. Trzeba, krok po kroku, wpisać kolejne miejsca zatrudnienia – podać nazwę firmy, lata zatrudnienia, jak i opis stanowiska, które się zajmowało – wraz z uwzględnieniem kolejnych awansów.

Pamiętać warto, żeby do lat zatrudnienia na danym stanowisku, w szczególności w wypadku, jak tylko czas zajmowania danego stanowiska był krótszy, niż wiele lat, dodać miesiące. Nie należy też zostawiać pustych miejsc – jeśli odbywaliśmy podróże, dokształcaliśmy się, nie pracując, wpiszmy to w CV – tak, by nie stworzyć wrażenia, że np. poprzez pół roku nie umieliśmy odnaleźć pracy, czy też, mówiąc kolokwialnie, obijaliśmy się.

W przypadku długiej wymarzonej ścieżki zawodowej zawodowej i aplikacji na poważniejsze stanowiska, warto wyeksponować i opisać w większym stopniu te etapy zatrudnienia, które pomogły dostać doświadczenie odpowiednie gwoli wykonywania odmienionej pracy.

Historia wiedzy

Tu, jednakowo, jak w obszarów związanej z historią zatrudnienia, powinno się wpisać osobiste wiedzę praktyczną powiązane z wykształceniem – również w odwróconej kolejności chronologicznej. Szczególną uwagę zwrócić warto na nowe etapy edukacji – na przykład ukończoną szkołę zawodową, liceum bądź technikum, a także studia wyższe. Uwzględnić warto tutaj także studia podyplomowe. Nie zapominajmy, aby podkreślić głównie te detale wykształcenia, które są pomocne w pracy, o którą się ubiegamy.

Języki obce

W wielu zawodach istotna jest znajomość języków obcych. Dlatego także, jeżeli zna się jakieś – nawet w podstawowym stopniu, warto się tym w CV pochwalić. Nie można jednak poprzestać na wymienieniu obcych języków, które się zna. Warto określić poziom znajomości – z podziałem na:

bierną znajomość języka – to jest rozumienie go w mowie i piśmie,
umiejętność porozumiewania się w mowie
umiejętność tworzenia komunikatów pisemnych

Nie należy koloryzować swoich umiejętności – warto za to podkreślić, jeśli takie istnieją, posiadanie certyfikatów językowych z danego języka.

Dodatkowe kwalifikacji

Jeśli posiadamy prawo jazdy, kursy i uprawnienia – na przykład do obsługi wózków widłowych, prowadzenia audytów jakościowych, koniecznie należy o tym poinformować pracodawcę, wyszczególniając je w tej sekcji. Pochwalić się warto także umiejętnością obsługi notebooka i efektownych skryptów – na przykład Płatnika, czy też Photoshopa.

Zainteresowania i hobby

Ta sekcja w CV nie jest obowiązkowa – warto jednak ją zamieścić, ponieważ może to być dobry punkt zaczepienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętać trzeba jednak, aby pisać jedynie o prawdziwych zainteresowaniach i nie próbować wzbogacić własnej sylwetki o rzeczy, o których nie posiadamy pojęcia jedynie dlatego, by całkiem dobrze to wyglądało.

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

To obowiązkowy element każdego CV, bez którego przyszły pracodawca nie może go przyjąć. Klauzula ta jest przyzwoleniem na przetwarzanie danych mężczyźni i kobiety ubiegającej się o posadę – wpisanie ich do bazy, jak i korzystanie z nich w trakcie kontaktu. Brzmi ona następująco:

„Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam potwierdzenie na przetwarzanie moich danych osobowych gwoli potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji”

Profil zawodowy

Dobrym pomysłem jest, pod danymi osobowymi, umiejscowienie krótkiego profilu zawodowego – jednego, maksymalnie dwóch krótkich zdań, które w skrócie opisują najważniejsze kompetencje kandydata – są jego wizytówką w pigułce. Może posiadać to wielkie znaczenie z perswazyjnej perspektywy – pamiętajmy, że rekruter poświęca CV co najwyżej kilka minut- skrót informacji na górze, może ułatwić podjęcie decyzji o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Trzeba jednak postarać się o to, żeby ta krótka wizytówka napisana była w taki sposób, który przekona przyszłego pracodawcę ze stuprocentową pewnością.

Historia zatrudnienia w CV – sposoby prezentacji

Najważniejszym elementem każdego CV jest sekcja przedstawiająca historię zatrudnienia. Dlatego też, warto jej przeznaczyć dużo prywatnej sugestie, w trakcie budowy tego dokumentu aplikacyjnego. Celem, jaki przyświecać powinien każdemu tworzącemu CV w czasie opracowywania tego detalu, jest przedstawienie pracodawcy: ciągłości kariery zawodowej oraz własnego doświadczenia i umiejętności uzyskanych w obecnych miejscach pracy. Zacząć należy od zgromadzenia dokumentacji dotyczącej całej kariery zawodowej. Należy zilustrować tutaj wszelkie spersonalizowane etapy drogi do sukcesu zawodowego zawodowej – podając miejsce zatrudnienia, stanowisko, jakie się zajmowało oraz lata pracy, z uwzględnieniem miesięcy. Przyjmuje się, że należy to robić z zachowaniem odwróconej kolejności chronologicznej – to jest od najświeższego miejsca pracy, do początków kariery.

Inną możliwością jest zilustrowanie selektywnej historii zatrudnienia, to jest podanie na pierwszym miejscu tych etatów, które są bardzo istotne blisko ubieganiu się o konkretne zatrudnienie. To powszechna forma przekazu indywidualnej ścieżki do sukcesu głównie dla ludzi o bogatym doświadczeniu, które aplikują na poważne stanowiska menadżerskie, czy dyrektorskie. Taki sposób prezentacji, skupi uwagę rekrutera na najważniejszych aspektach działania i pokaże świadomość stanowiska, na jakie się aplikuje. Pominąć w takim wypadku można pomniejsze posady – na przykład te z początków kariery.

Warto dodać, że jeżeli już mamy odpowiednie wiedzę praktyczną zawodowe, które dobrze pasuje do posady, na którą aplikujemy, należy rozszerzyć dane w CV choćby o zakres obowiązków, jakie projektowaliśmy na danym stanowisku, czy też najważniejsze sukcesy w karierze – oczywiście, w sposób zwięzły i krótki.

Brak doświadczenia zawodowego – jak z tego wybrnąć w CV?

CV pisane przez osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym będzie miało rozbudowaną sekcję związaną przede wszystkim z doświadczeniem zawodowym. Jakim sposobem jednak zademonstrować się mogą te chłopcy i dziewczęta, które np dopiero są po studiach i poszukują pierwszej pracy? W ich przypadku idealnym argumentem ma możliwość się stać doświadczenie zdobywane w trakcie nauki.

Pochwalić się warto w takiej okoliczności zarówno swoimi dyplomami – uwzględniając oceny końcowe, o ile były dobre, jak i szkoleniami, kursami i wszelką aktywnością, jaka miała miejsce podczas studiów. Chodzi tutaj o uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, działalność w organizacjach studenckich – na przykład samorządzie, podejmowany wolontariat, czy też praktyki zawodowe, a także wszystko, co związane z udziałem w grantach, czy też studenckich wymianach w ramach programów takich, jak MOSTY, czy Erasmus.

Wszelkie te informacje zademonstrować mogą aplikującego o pracę jako osobę aktywną i posiadającą doświadczenie – choć nie stricte zawodowe, to takie, które pozwoli szybko przystosować się do nowego miejsca pracy. Precyzyjne i staranne opisanie wszystkich indywidualnych doświadczeń w tej wycinków, może być składnikiem, który zadecyduje o zatrudnieniu, czy choć przejściu do kolejnego etapu rekrutacji.

CV intuicyjne i rozszerzone – kiedy wybrać które?

Przyjęło się sądzić, że CV powinno być krótkie, napisane zwięźle, przy użyciu ogólników, bez wchodzenia w szczegóły. I w rzeczywistości, w większości wypadków, taki dokument aplikacyjny, który mieści się na jednej stronie A4 jest kategorycznie lepiej przyjmowany przez osobę, która prowadzi rekrutację. Jednakże, to tylko jedna strona medalu. Okazuje się bowiem, że są sytuacje, w których warto postawić na pokazanie przyszłemu pracodawcy tak zwanego CV rozszerzonego – takiego, który zawiera bardziej szczegółowe informacje przede wszystkim o karierze zawodowej i dotychczasowych formach zatrudnienia. W ten sposób bowiem, można się dużo lepiej zilustrować.

Kiedy stosować CV łatwe, a jak tylko rozszerzone? łatwe i krótkie w przypadku, gdy:
życzenia urodzinowe dla doroty
aplikujemy na stanowiska niższego rzędu,
posiadamy niewielkie praktykę zawodowe, lub także jest one tylko po części spójne z oczekiwaniami w nowiuteńkiej pracy,
jak tylko ostatnie stanowisko pracy wymaga ogólnej wiedzy,
kiedy „masowo” wysyłamy dokumenty rekrutacyjne do firm o różnych profilach działalności.

CV rozszerzone przygotować jednakże warto, kiedy:

aplikujemy na stanowiska kierownicze, lub zaawansowane,
nasze wiedzę praktyczną zawodowe perfekcyjnie pasuje do profilu kandydata opisanego przez pracodawcę,
gdy ostatnie stanowisko wymaga bogatych i bardzo wyspecjalizowanych kwalifikacji,
gdy przesyłamy aplikację, zauważając konkretną ofertę.

Co powinno odnaleźć się w rozszerzonym CV? Jakim sposobem pisaliśmy, przede wszystkim poszerzony opis ścieżki do sukcesu zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji, które prezentują praktykę przydatne do wykonywania nowego zawodu. Warto wypunktować w przyrównaniu do każdego takiego punktu kariery dokładny zapis obowiązków i czynności, które się na danym stanowisku wykonywało, jak i najistotniejsze sukcesy, które się na nim osiągnęło. Pokaże to nieco szerzej praktykę i profesjonalizm kandydata, jako przyszłego pracownika. CV rozszerzone może mieć nawet do paru, czy kilkunastu stron. Przesyłajmy je zatem jedynie wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że jest to forma oczekiwana przez przyszłego pracodawcę.

Formatowanie CV krok po kroku

Dosłownie w najwyższym stopniu napisane pod względem merytorycznym CV może zostać źle przyjęte, o ile w niewłaściwy sposób je sformatujemy. Dlatego także, należy i do tego przyłożyć dużą wagę. A oto kilka wskazówek w tym zakresie.

W czym wygenerować CV?

Po pierwsze, CV należy napisać w dobrym edytorze tekstu takim, jak któraś z nowszych wersji MS Word, lub Open Office – edytory te mają zaawansowane opcje formatowania tekstu, które pozwolą uczynić dokument bardziej przejrzystym. Niechętnie patrzy się aktualnie na CV pisane od ręcznie, czy też na maszynie. Jako zaś, że dostęp do wyrafinowanych edytorów tekstu nie stanowi kłopotu, należy z nich korzystać. Bardziej zaawansowani użytkownicy laptopa mogą skorzystać do przygotowania CV skryptu InDesign, czy także innych, które dają więcej opcji graficznych.

Typ i rozmiar fonty w CV

CV powinno być dokumentem przejrzystym i wytwornym. Dlatego też, warto zadbać o dobranie stosownej kroje czcionek, a oprócz tego jej rozmiaru. Godne polecenia są głównie kroje czcionek klasyczne i eleganckie zarazem. Pasować może być popularny Times New Roman, Calibri, Arial, czy także Tahoma. Można jednak pobawić się nieco stylem i poszukać innej. Pamiętać natomiast trzeba, ażeby nie wybierać takich ze zbyt dużą ilością ornamentów, ponieważ będą one mniej czytelne, a czytelność jest nieprześcigniona. W pełnym dokumencie czcionka powinna być jednakowa.

Rozmiar czcionki nie powinien być ani zbyt mały, ani też zbyt duży – dopasować należy go do ilości zawartych informacji. Polecane są rozmiary 11, 12, czy 14 – jednak warto przyjrzeć się kilku opcjom, by wybrać tę najlepszą.

Warto wspomnieć o tym, że dobrze jest wyróżnić nagłówki poszczególnych sekcji CV – najlepiej poprzez zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt w stosunku do tego, w którym pisane są szczegóły naszego doświadczenia zawodowego, czy też dane osobowe. Detale bardziej szczegółowe zaś – takie, jak zakres obowiązków na danym stanowisku, można o jeden punkt zmniejszyć. Zadbajmy o pogrubienie najważniejszych sekcji, tytułów nagłówków, czy głównych słów – stosujmy jednak ten zabieg oszczędnie, by nie stracił na znaczeniu.

Tabulatory i styl

Biorąc pod uwagę na przejrzystość, wszystkie informacje w CV powinny być przedstawione w uporządkowany metodę i wyrównane w tożsamy metodę. Dlatego też, powinno się w adekwatny metodę ustawić tabulatory – tak, by na przykład informacje o przebiegu kariery wyglądały równo. Można też wykorzystać do tego narzędzia tworzenia tabeli, a w późniejszym czasie wyeliminować jej obramowanie.

Edytory tekstu udostępniają rożne style tworzenia tego typu dokumentów – warto się przyjrzeć, który będzie wyglądał najlepiej. Nie wolno również zapominać o tym, że wszystkie informacje powinny być bądź to wyrównane do lewej, bądź także wyjustowane.

Format zapisu pliku

Bardzo ważny jest także sposób zapisania CV. Można to przeprowadzić w jednym z ogólnie przyjętych typach rozszerzeń, W jaki sposób.doc, czy również,docx, lub – w przypadku Open Office, także.odt. Jednak najbezpieczniejszy – choćby dla zachowania stylu dokumentu będzie plik typu PDF – na każdym komputerze prezentować się będzie on w podobny sposób. Nie zapominajmy również o nazwie pliku – najlepiej wyglądać będzie w takiej formie: imię_nazwisko_CV.pdf. Umożliwi to uniknąć, po pierwsze, błędów w sąsiedztwie wysyłaniu pliku, po drugie zaś, może być bardziej zaawansowane.

Elegancki styl podstawą sukcesu

Dobrze sformatowane CV – takie, które wygląda na schludne i eleganckie jest doskonałą wizytówką. Przygotowując je w taki w tej chwili metodę, przedstawiamy się w dobrym świetle i jesteśmy dużo lepiej odbierani. Rekruterzy sami potwierdzają, że im nie gorzej czyta im się CV, tym chętniej zaproszą osobę ubiegającą się posadę na kolejny stopień rekrutacji – warto się więc o to postarać!

Zdjęcie do CV

Jednym z elementów, który pojawić powinien się w każdym CV z całą pewnością jest zdjęcie kandydata. Ma możliwość ono wzbudzić sympatię, czy także zilustrować nas jako profesjonalistę. Ażeby natomiast tak teraz się stało, trzeba koniecznie zadbać o to, by zostało ono umieszczone w odpowiedni metodę.

Jakie zdjęcie?

Zdjęcie do CV powinno być wyspecjalizowane – dobrze sprawdzają się w tym przypadku zdjęcia dyplomowe, do dowodu osobistego, czy także portretowe. Nie wolno pod żadnym pozorem wykorzystywać obrazków, które przedstawiają nas w swojej sytuacji, takich, które są ewidentnie wycięte z większego, ani również niepoważnych. Zdjęcie oprócz tego powinno być aktualne.

Gdzie włożyć zdjęcie w CV?

Ponad wszystko konwencjonalnym miejscem – oczekiwanym zresztą, jest górny prawy róg dokumentu aplikacyjnego. Zdjęcie nie powinno być spore – wielkość zdjęcia dyplomowego jest idealną. Zadbać warto o to, ażeby było to zdjęcie kolorowe, w dobrej rozdzielczości – takie najlepiej oddziałują na odbiorcę.

Elementy techniczne

Pamiętać warto, że dodawane do pliku zdjęcie nie będzie miało zbyt sporych rozmiarów, jak i wielkości na dysku – sprawić to bowiem może, że sam plik z CV może „ważyć” sporo i dłużej się otwierać. Dlatego także, postawić warto na mały rozmiarowo plik w formacie.jpg – na przykład poprosić o jego przekazanie fotografa po jego wykonaniu.

Wzory CV

Przygotowując CV, wielu tych, którzy nie są zbyt dobrze obeznani z komputerem, natrafić ma możliwość na dylematy techniczne – choćby i z formatowaniem. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z tym kłopotem jest skorzystanie z wzorów CV, które dostępne są w globalnej sieci, czy również w opcjach edytora tekstu – ostatnia wersja Microsoft Word proponuje kilka takich szablonów.

Z takich wzorów z pewnością warto skorzystać z prostej przyczyny – pozwala to zaoszczędzić wiele czasu. A przy tym, takie wykonane przez kogoś wzory CV przeważnie są ciekawe graficznie i pozwalają się w łatwy sposób wyróżnić i zademonstrować w profesjonalny metodę. Jedyne, co trzeba z wzorem CV przeprowadzić, to wypełnić go swoimi danymi i zadbać o spójność stylistyczną (przeklejając upewnić się, że tekst wyświetla się zgodnie ze stylem docelowym).

Uważać natomiast warto na pułapkę, która czyha na tych korzystających z szablonów CV – pamiętać warto, że rektuterzy otrzymują setki dokumentów aplikacyjnych, a style znalezione w Internecie, czy też w edytorze tekstu są dość powszechne. To zaś spowodować ma możliwość, że CV utonie w morzu innych dokumentów.

Stosować wzory CV, czy również nie? Na to pytanie prawie każdy odpowiedzieć powinien sobie samodzielnie. Jeżeli już natomiast potrafimy we własnym zakresie przygotować ten dokument w odpowiedniej formie, bez wahania powinieneś to w tym momencie przeprowadzić.

Jak sprawić, żeby CV wyróżniło się na tle konkurencji?

Nie da się ukryć, że rynek zatrudnienia jest dość wąski, co powoduje, że na jedno strefe pracy pojawia się czasami wręcz kilkuset kandydatów. To zaś przekłada się na fakt, iż rekuter jednemu dokumentowi aplikacyjnemu poświęca co najwyżej kilkadziesiąt sekund własnego czasu. Ważne zatem, ażeby wykonać coś, co umożliwi wybić się z tłumu, da szansę zauważenia w okamgnieniu najważniejszych atutów nas samych jako kandydata i da przepustkę do rozmowy kwalifikacyjnej. Co zatem zrobić? Pomysłów jest kilka.

Nieszablonowe CV

Pierwszym sposobem na wybicie się z tłumu jest przygotowanie nietuzinkowego CV, a zatem takiego, które odznacza się już na pierwszy rzut oka. Postawić można choćby na wydrukowanie go, bądź zapisanie na innym, niż białe tle, lub też na zaburzenie jego struktury – zorientowanie kartki w poziomie, użycie różnych czcionek i tym podobne. Jest to jednakże zabieg ryzykowny – szczególnie, gdy ubiegamy się o poważne stanowisko, które wymaga raczej elegancji i finezji, niż szalonej kreatywności.

Odpowiednie ułożenie treści

Można zadbać o to, żeby już 1szy rzut oka na dokumenty aplikacyjne przedstawił nasze bardzo ważne atuty jako kandydata – dobrym pomysłem jest przygotowanie profilu zawodowego na początku dokumentu, lub też pogrubienie najważniejszych elementów doświadczenia zawodowego tak, by przykuwały uwagę tuż po otworzeniu pliku z dokumentem.

To na pewno tylko najpopularniejsze sposoby – zadbać warto także o przyjazne zdjęcie, które przedstawia nas w dobrym świetle i o odpowiednią nazwę pliku. To wszystko złożyć się ma możliwość na dostrzeżenie mojej aplikacji do pracy.

Zdjęcie do CV

Fot. internet

Fot. internet

Jednym z głównych powodów odrzucenia CV w procesie rekrutacji jest umieszczenie złego zdjęcia w CV. Zdjęcie w CV powinno wyglądać jak najbardziej profesjonalnie, nie możesz dać w nim wyciętego zdjęcia z fotki rodzinnej czy tzw. „sweet foci” Zdjęcie powinno zostać wykonane u fotografa i zawierać standardowe rozmiary. Do zdjęcia do fotografa należy również ubrać się schludnie, w przypadku panów zalecany jest marynarka + koszula + krawat, w przypadku kobiet biała bluzka.

 

Witam na moim blogu!

Witam serdecznie na moim blogu internetowym na którym będę zamieszczał porady jak poprawnie napisać CV czyli Curriculum Vitae. Zapraszam do częstych odwiedzin, jak każdy wie, CV to podstawowy dokument wymagany przy ubieganiu się o każdego rodzaju pracę, także musisz wiedzieć jak go poprawnie napisać.